Tekstvak: WWW.GAZOR SOLUTIONS.NL

Algemene voorwaarden Gazor Solutions

1. Op al onze aanbiedingen en de door ons geaccepteerde opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle rechtsverhoudingen die Gazor Solutions heeft met derden. Algemene voorwaarden van de wederpartij binden ons niet. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts, indien wij deze schriftelijk bevestigd hebben.

2. Een overeenkomst tussen ons en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien opdrachtgever al dan niet op grond van een projectvoorstel van ons, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan ons verstrekt, welke opdracht wij schriftelijk of  mondeling accepteren.

3. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij geven in onze aanbiedingen zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden. Onze aanbiedingen zijn 30 dagen geldig tenzij in de aanbieding anders vermeld. Zolang de aanbieding niet tot een opdracht heet geleid, behouden wij ons het recht voor onze capaciteit elders in te zetten.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn wij verantwoordelijk voor de opgedragen werkzaamheden. Ter uitvoering van het project schakelen wij door ons te kiezen competente projectmedewerkers in.  

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gazor Solutions en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gazor Solutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gazor Solutions in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

9. Gazor Solutions verplicht en garandeert dat zij zorgt draagt voor een juiste invulling van de inschrijving. Geen garantie wordt geboden op het daadwerkelijk binnenhalen van de inschrijving.

10. Indien in verband met de werkzaamheden die de opdrachtgever aan Gazor Solutions heeft opgedragen, derden dienen te worden ingeschakeld , zal Gazor Solutions voor zover mogelijk is de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden betrachten. Iedere aansprakelijkheid van Gazor Solutions voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van de diensten is uitgesloten.

11. Bij het niet tijdig aanleveren van de juiste documenten aan Gazor Solutions, waardoor cruciale datums worden gemist, zullen de in deze overeenkomst opgegeven uren gewoon worden gedeclareerd.0

12. De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het aanleveren van de juiste informatie en documentatie c.q. gegevens en de correctheid daarvan die voor de inschrijving noodzakelijk zijn.

13. Mocht opdrachtgever besluiten tot beëindiging van de begeleiding eerder dan de sluitingsdatum zoals in de aanbesteding is vermeld, dan is opdrachtgever minimaal 50% van de totale opdrachtwaarde verschuldigd aan Gazor Solutions.

14. Gazor Solutions zal alle aan haar toevertrouwde documentatie strikt vertrouwelijk behandelen. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de inschrijving op een (Europese) aanbesteding te completeren.

15. Indien Gazor Solutions aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Gazor Solutions is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gazor Solutions is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Indien Gazor Solutions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gazor Solutions beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gazor Solutions is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

16. Gazor Solutions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gazor Solutions aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gazor Solutions toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gazor Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gazor Solutions of zijn leidinggevende ondergeschikten.

17. De Opdrachtgever vrijwaart Gazor Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gazor Solutions toerekenbaar is. Indien Gazor Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gazor Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gazor Solutions, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gazor Solutions en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

18. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gazor Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Gazor Solutions is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gazor Solutions het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. De opdrachtgever is aan Gazor Solutions gedeclareerde kosten en honorarium verschuldigd dat berekend wordt volgens het aantal bestede uren maal het geldende uurtarief exclusief de geldende BTW, tenzij anders afgesproken is.

20. Bij opdrachten op basis van een aanneemsom zal 50% bij opdracht en 50% bij oplevering worden gefactureerd.

21. Betaling van honoraria en gedeclareerde kosten dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer 1059.57.402 ten name van Gazor Solutions te Maarn. Bij overschrijding van deze termijn is zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, aan ons een rente van 1% per maand verschuldigd.

22. Daarnaast zijn wij gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door de wanbetaling zijn veroorzaakt. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen vastgesteld op 10% van de gerechtelijke kosten met een minimum van € 250,00.

23. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gazor Solutions. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.